FAQs Complain Problems

स्थानिय राजपत्र

Title स्थानिय राजपत्र[pdf]
ज्येष्ठ नागरीक परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७/०४/२६) PDF icon ज्येष्ठ नागरीक परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७-०४-२६).pdf
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७/०४/२६) PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७-०४-२६).pdf
लक्षित वर्ग कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धिमा कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७/०४/२६) PDF icon लक्षित वर्ग कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धिमा कार्यबिधि .pdf
सार्वजनिक सुनवाईलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धि कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७/०४/२६) PDF icon सार्वजनिक सुनवाईलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धि कार्यबिधि.pdf
सार्वजनिक परीक्षण सम्बन्धि कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७/०४/२६) PDF icon सार्वजनिक परीक्षण सम्बन्धि कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७-०४-२६).pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन सम्बन्धिमा कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७/०४/२६) PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन सम्बन्धिमा कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७-०४-२६).pdf
तादी गाउँपालिका अन्तर्गत गठन हुने समिति/उप-समिति गठन सम्बन्धि कार्यबिधि राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७/०४/२६) PDF icon तादी गाउँपालिका अन्तर्गत गठन हुने समिति उप समिति गठन सम्बन्धि कार्यबिधि .pdf
चिया तथा कफि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ राजपत्रमा (प्रकाशित मिति: २०७७/३/१७) PDF icon चिया तथा कफि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ .pdf
आ.व.२०७७।०७८ मा तादी गाउंपालिकाद्वारा संचालन हुने सबै प्रकारका तालिम, गोष्टी, सेमिनार, कार्यशाला सञ्चालन, योजना अनुगमन तथा अन्य खर्चको मापदण्ड राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७।०४।०३) PDF icon आ.व.२०७७।०७८ मा संचालन तालिम, कार्यशाला सञ्चालन, योजना अनुगमन तथा अन्य खर्चको मापदण्ड .pdf
योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७/०३/०३) PDF icon योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ राजपत्रमा (प्रकाशित मिति २०७७-०३-०३).pdf

Pages