FAQs Complain Problems

७७/७८

नवौं गाउँ सभामा आ.व.२०७८/७९ को लागि प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रम

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय बजेट योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७८/७९

आज मिति २०७८/०३/१० गते तादी गाउँपालिकाको आगामि आ .व. २०७८/०७९ को बजेट विनियोजनको लागि अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद पाण्डे ज्यूको सभाध्यक्षतामा बसेको नवौं गाउँ सभा बैठक सम्पन्न ।

आज मिति २०७८/०३/१० गते तादी गाउँपालिकाको आगामि आ .व. २०७८/०७९ को बजेट विनियोजनको लागि गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद पाण्डे ज्यूको सभाध्यक्षतामा बसेको नवौं गाउँ सभा बैठकमा बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेश भई जम्मा बजेट रकम रु ४३,७०,०८,५३९.

अत्यन्त जरुरी सूचना ।