FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

योजना सम्झौता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु कागजातहरु निम्न छन् :-

१. उपभोक्ता समिति/अनुगमन समिति गठन गर्दाको  निर्णय प्रतिलिपि

२. परिषदबाट बिनियोजित पत्र

३. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

४.उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नागरिताको  फोटोकपी

५.  प्राबिधिक लागत अनुमान (ल.ई.) / कार्यक्रम