FAQs Complain Problems

०७८/७९

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०७।२८ गते)

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०७।२८ गते)

प्रारम्भिक योग्यताक्रम र लिखित परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशनको सूचना ।