FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिकाको प्रसिद्ध पर्यटकिय गन्तव्य -बाघमारा

Read More

रमणीय उर्लेनी

Read More

बुदुने एकीकृत बस्ति

Read More

मनमोहक तामे सत्तार

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

खगेन्द्र सिंह धामी
नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सुचना  प्रविधि अधिकृत
सूचना प्रबिधि अधिकृत
Birochan Khanal
सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सर्जमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि
३. पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो
४.नागरिकता अन्यन्त्रको भएमा बसाई–सराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
५. सर्जमिन मुचुल्का गर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- एक दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. घर भएको स्थानको ज.ध.प्र.पत्रको प्रतिलिपि
३. निवेदकको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि
४. घर नक्सापास इजाजत पत्रको प्रतिलिपि
५. घरजग्गा कर तिरेको कर चुक्ता पत्र र मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
६. घर निर्माणको आंशिक वा पूर्ण सम्पन्न पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- एक दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- परिषद्को निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रित पूर्वकको निवेदन
२.मोहियानी अस्थाइ निस्साको सक्कल र प्रतिलिपि
३.जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
४.नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- एक दिन वा सर्जमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिहरुको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि १/१ प्रति, नाता प्रमाण खुल्ने कागजातको सक्कल र प्रतिलिपि
३. न.पा. बाहिरका ना.प्र. पत्र भएमा बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
४. नावालकको हकमा जन्म दर्ताको सक्कल र प्रतिलिपि
५. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २/२ प्रति
६. अन्य आवश्यकता अनुसारका कागजात
७. आवश्यकता अनुसारको सर्जमिन गर्न सक्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- एक दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र. प. को प्रतिलिपि
३. घरधनीको ना.प्र प. को प्रतिलिपि र घर जग्गा भएको
प्रमाणको प्रतिलिपि
४. निवेदकको निवेदनमा घरधनीको सनाखत

जानकारी