FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम २०७७/७८

दस्तावेज: 

सातौं गाउँ सभामा आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम

पाँचौ गाउँसभामा अध्यक्ष ज्यूबाट आ.व. २०७६/०७७ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

तेस्रो गाउँसभामा अध्यक्ष ज्यूबाट आ.व २०७५/७६ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

तेस्रो गाउँसभामा अध्यक्ष ज्यूबाट आ.व २०७५/७६ को लागि यही मिति २०७५/०३/१० गते प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट