FAQs Complain Problems

अपङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारीत पुनःस्थापना सम्बन्धि(सि.बि.आर.) सहयोग कार्यक्रम संञ्चालनका लागि पुनः प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अपङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारीत पुनःस्थापना सम्बन्धि(सि.बि.आर.) सहयोग कार्यक्रम संञ्चालनका लागि पुनः प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: